Còn Lại -Dây
 By NhatVu  12/28/1999 38.31.62.87
 
 

 Còn đây những lá thư xưa
 Còn đây kỷ niêm đón đưa những chiều
 Nhớ xưa sáng sáng chiều chiều
 Ra trông vào ngóng tình yêu thắm nồng

 Từ khi em bước theo chồng
 Tình anh giá rét mùa-Dông kéo dài
 Canh thâu nghe tiếng thở dài
 Từ nay thôi hết còn ai mong chờ..

 NhatVu
 11-17-99
  1