Chuyện Xúa
 By NhatVu  02/7/2000 209.255.112.97
 
 

 Mùa -dông thì mặc mùa -dông
 Có chồng thì mặc có chồng kể chị
 Chuyện xưa chuyện đã qua đi
 Nếu chồng em biết có gì hổ ngươi

 Nếu chồng em hỏi cứ cười
 Bảo rằng chuyện cũ yêu người đã qua
 Dại gì em phải khai ra
 Tình mình cũng lỡ thiết tha một thời

 Cũng là vừa học vừa chơi
 Cũng đà trốn học đi chơi với bồ
 Thất tình học chẳng có dzô
 Làm bài trật lấc thầy cho rớt đài

 Tối ngày nghe tiếng thở dài
 Học bài mà tưởng như ai nhai trầu
 Em than anh cũng phát rầu
 Bảng rồng chưa có lại cầu nhân duyên

 Em làm như chuyện thần tiên..

 NhatVu
 12-14-99
  1