Chiều Hoang
 By NhatVu  02/28/2000 209.246.130.196
 
 

 Chiều về nắng nhạt bóng xuyên khoai
 Ai đi trong nắng bóng đổ dài
 Bó vó chân búóc' tìm lối cũ
 Thó thẩn chiều hoang tiếng thó? dài
 Tìm đâu bóng dáng ngày xúa ấy
 Ngúóìbỏ ta đi quá vội vàng
 Phố cũ chiều nay hoang vắng quá
 Ta thấy bâng khuâng nhú~ng phút nàỵ.

 NhatVu
 2-24-00 1