Cây Đa Bến Cũ
 By NhatVu  12/17/1999 38.31.62.5
 
 

 Bỏ đò cô lái qua sông,
 Gió thu ai oàn, giòng sông đục ngầụ
 Tình đi ai bác nhịp cầu,
 Ngàn năm trời sẽ mưa ngâu lại buồn.

 Vấn vương mây tím giăng buồn,
 Gió xô sóng nước bồn chồn nhìn nhaụ
 Vẳng nghe tiếng hạc đớn đau,
 Cây đa bến cũ nhìn nhau tủi hờn..

 Nhật Vũ
 8/99

1