Bên Sông
 By Nhật Vũ  11/30/1999 4.16.70.55
 
 

 Em vẫn đầu sông , tôi cuối sông
 Đôi ta uống nước chung một dòng
 Sao tình đôi ta còn cách trở
 Để ngày thời nhớ , với đêm mong

 Bao giờ thuyền tình cập bến nhỉ
 Cho ta nối lại nhịp đôi lòng
 Để thôi ướt đẫm đôi dòng lệ
 Kẻ ở đầu sông nhớ cuối sông..

 Nhật Vũ
 10-29-99

1